Yri­tys

Hie­man infoa mei­dän yri­tyk­ses­tä

Yri­tys on perus­tet­tu vuon­na 2012 ja se on yksi­tyi­so­mis­tei­nen. Yri­tyk­sen koti­paik­ka on Van­taal­la.

Yrit­tä­jil­lä on yhteen­sä yli 25 vuo­den koke­mus eri pal­ve­lua­lo­jen saroil­ta. Asia­kas­pal­ve­lu ja asia­kas­ko­ke­mus ovat olleet kai­kes­sa lii­ke­toi­min­nas­sam­me kes­kiös­sä, ja olem­me tuo­neet sen osaa­mi­sen ja koke­muk­sem­me lii­ke­toi­min­tam­me yti­meen nykyi­ses­sä pal­ve­lu­kir­jos­sam­me.

Yrit­tä­jien lii­ke­toi­min­nas­sa on ollut aiem­min muka­na mm. liik­keen­joh­don kon­sul­toin­tia, moni­puo­lis­ta ravin­to­la­toi­min­taa sekä mark­ki­noin­ti- ja asia­kas­pal­ve­lu­kon­sep­tien tuo­tan­toa asia­kas­yri­tyk­sil­le.

Pes­tia tuli yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti­ni­mek­si, kos­ka vas­taa­no­tam­me mie­li­hy­vin pal­ve­lui­hin liit­ty­viä pes­te­jä asiak­kail­tam­me. Tah­to­ti­la­na on tar­jo­ta hel­pos­ti ja tehok­kaas­ti eri arkie­lä­mään liit­ty­vä pal­ve­lu­ja niin kulut­ta­jil­le kuin pie­ny­ri­tyk­sil­le. Teem­me tämä hel­pok­si, sil­lä asia­kas voi tila­ta usei­ta eri pal­ve­lu­ja samal­le käyn­nil­le. Teem­me yksit­täi­siä pal­ve­lu­käyn­te­jä eri tar­pei­siin, mut­ta useim­mi­ten myös vuo­si- tai kuu­kausi­so­pi­muk­sia. Olem­me myös tila­päi­siin työ­voi­ma­tar­pei­siin tai­pu­va yri­tys esim. eri tapah­tu­mien tai tilai­suuk­sien yhtey­des­sä.

Yri­tyk­sen taka­na on vah­va halu tuot­taa pal­ve­luil­laan iloa ja mie­li­hy­vää asiak­kail­leen, posi­tii­vi­ses­ti yllä­tyk­sel­li­nen asia­kas­ko­ke­mus on kes­kiös­sä. ”Teem­me jotain sel­lais­ta mitä muut eivät tee. Tämän lupauk­sen lunas­tam­me jokai­sel­la asia­kas­käyn­nil­lä.”

Tuom­me moni­puo­li­ses­ti pal­ve­lui­ta asiak­kaan luok­se, teem­me asiak­kaal­le osta­mi­nen hel­pok­si ja vai­vat­to­mak­si. Tavoit­tee­na on antaa asia­kas­ko­ke­mus, joka ei unoh­du. Kii­tol­li­suus pal­ve­lun osta­jaa koh­taan tulee näkyä jokai­sel­la asia­kas­käyn­nil­lä. Asiak­kaat ovat mei­dän lii­ke­toi­min­nam­me yti­mes­sä.

VISIOM­ME ON SEL­KEÄ:

Olem­me Suo­men halu­tuin pie­ny­ri­tys­ten ja koti­pal­ve­lui­den tar­joa­ja vuon­na 2023! Työn jäl­ki ja ihmis­lä­hei­nen osaa­mi­sem­me toi­mii kas­vu­pol­kum­me suu­rim­pa­na drai­ve­ri­na.”

Arvo­maa­il­mam­me

Lue lisää asiois­ta, mit­kä ovait meil­le tär­kei­tä sekä arvok­kai­ta.

Mie­li­hy­vä

Meil­le on kun­nia tuot­taa asiak­kail­lem­me mie­li­hy­vää pal­ve­luil­lam­me. Haluam­me antaa hyvää oloa ja tyy­ty­väi­syyt­tä pal­ve­lui­dem­me kaut­ta.

Laa­tu

Työn jäl­ki on tava­ra­merk­kim­me. Uskom­me osaa­mi­seem­me ja annam­me­kin 100% tyy­ty­väi­syys­ta­kuun kai­kil­le pal­ve­luil­lem­me.

Asia­kas­ko­ke­mus

Jokai­nen asia­kas­koh­taa­mi­nen on ainut­laa­tui­nen. Haluam­me yllät­tää asiak­kaam­me posi­tii­vi­ses­ti tuot­ta­mil­lam­me pal­ve­lul­la joka iki­nen ker­ta.

Ympä­ris­töys­tä­väl­li­syys

Pyrim­me toi­min­nas­sam­me huo­mioi­maan ympä­ris­tön, niin valit­se­mis­sam­me tuot­teis­sa kuin tuot­ta­mis­sa pal­ve­luis­sa­kin. Meil­le vih­reät arvot ovat iso osa arkeam­me.

Posi­tii­vi­suus

Meil­le hymy kuu­luu työ­päi­vääm­me, uskom­me posi­tii­vi­suu­teen ja sen vai­ku­tuk­seen ympä­ril­lä ole­viin ihmi­siin. Teem­me työ­tä, jos­sa viih­dym­me ja saam­me tuot­taa hyvää oloa asiak­kail­lem­me.