Usein kysy­tyt kysy­myk­set

Koti­sii­vous

Onko hin­noit­te­lus­san­ne pii­le­viä lisä­ku­lu­ja?

Mak­sat vain sii­tä, min­kä tilaat. Jos sii­vouk­seen kuluu jos­tain syys­tä arvioi­tua enem­män aikaa, yli­mää­räi­nen työ hyväk­sy­te­tään aina asiak­kaal­la. Emme myös­kään las­ku­ta erik­seen mat­ka­ku­luis­ta pää­kau­pun­ki­seu­dun toi­mia­lueil­lam­me (kuu­lu­vat hin­taan).

Tuo­ko sii­voo­jan­ne omat sii­vous­vä­li­neet muka­naan?

Kyl­lä, Pes­tian sii­vous sisäl­tää ammat­ti­lai­sen sii­vous­vä­li­neet ja aineet, jot­ka sii­voo­ja tuo muka­naan. Myös asiak­kaan omien sii­vous­vä­li­nei­den käyt­tä­mi­nen on mah­dol­lis­ta, kun­han sii­tä sovi­taan etu­kä­teen (esim. imu­ri).

Kuin­ka mon­ta sii­voo­jaa teil­tä tulee pai­kal­le?

Yksi sii­voo­ja tekee kodin perus­sii­vouk­sen. Mikä­li tilauk­se­si on yli nor­maa­lin työ­päi­vän eli 7.5 tun­tia, tulem­me sii­voa­maan 2 hen­gen tii­mil­lä samaan hin­taan. Kah­del­la sii­voo­jal­la saam­me puo­li­tet­tua käy­tet­tä­vän ajan ja asiak­kaa­na saat nopeam­min pal­ve­lun val­mii­na.

Voin­ko tila­ta saman sii­voo­jan uudel­leen?

Sopi­mus­sii­vouk­siin kiin­ni­täm­me koh­tee­seen tutun sii­voo­jan, jot­ta teil­le muo­dos­tuu yhtei­nen ymmär­rys sii­tä mitä koh­tees­sa prio­ri­soi­daan (oikeus muu­tok­siin). Ker­ta­sii­vouk­sis­sa emme vali­tet­ta­vas­ti voi taa­ta samaa sii­voo­jaa jokai­sel­le sii­vous­käyn­nil­le. Jos olet tilan­nut ker­ta­sii­vouk­sen ja tykäs­tyit tiet­tyyn sii­voo­jaan, niin voit hel­pos­ti siir­tyä sopi­mus­sii­vous asiak­kaak­sem­me. Ole yhtey­des­sä asia­kas­pal­ve­luum­me puhe­li­mit­se 050 516 1131 tai säh­kö­pos­tit­se asiakaspalvelu@pestia.fi niin, jär­jes­täm­me asian.

Voin­ko antaa sii­voo­jal­le avai­me­ni?

Voit sopia avain­ten luo­vut­ta­mi­ses­ta suo­raan sii­voo­jan kans­sa. Avain­ten luo­vut­ta­mi­nen on kui­ten­kin aina sinun ja sii­voo­jan väli­nen asia.

Sii­voo­ja ei ilmaan­nu pai­kal­le?

Täl­lai­set tapauk­set ovat erit­täin har­vi­nai­sia ja sil­loin­kin kyse on ollut yleen­sä äkil­li­ses­tä sai­ras­ta­pauk­ses­ta tai lii­ken­neon­gel­mas­ta. Vas­taa­vas­sa tapauk­ses­sa, pyy­däm­me sinua ole­maan välit­tö­mäs­ti yhtey­des­sä asia­kas­pal­ve­luum­me. Teem­me sel­vi­tyk­sen asias­ta, asiak­kaa­na hyvi­täm­me sinul­le mene­te­tyn sii­vouk­sen joko sel­väl­lä rahal­la tai uudel­la sii­vouk­sel­la.

Sii­voo­ja myö­häs­sä, mitä teen?

Ilmoi­tam­me sinul­le etu­kä­teen, jos sii­voo­jam­me on myö­häs­sä ja rat­kai­sem­me tilan­teen sinul­le par­hai­ten sopi­val­la taval­la. Sii­vouk­sen kes­toon tai sisäl­töön myö­häs­ty­mi­nen ei vai­ku­ta.

Onko ongel­ma, jos olen koto­na sii­vousa­jan­koh­ta­na?

Ei ole. Koti on sinun ja me olem­me siel­lä ainoas­taan pal­ve­le­mas­sa. Me sii­voam­me, jot­ta
sinä voit sil­lä aikaa teh­dä jotain muu­ta.

Onko ongel­ma, jos En ole koto­na sii­vousa­jan­koh­ta­na?

Ei ole. Meil­le riit­tää vain se, että sii­voo­jam­me pää­see sisäl­le asun­too­si. Voit sopia mah­dol­li­ses­ta avai­men­vaih­dos­ta ja ovi­koo­deis­ta joko puhe­li­mit­se tai tilaus­jär­jes­tel­mäs­sä ole­van lisä­tie­to­ja-omi­nai­suu­den avul­la. Jos et halua, että johon­kin esi­nee­seen, paik­kaan tai huo­nee­seen kos­ke­taan, voit ilmoit­taa myös sen sii­voo­jal­le joko puhe­li­mit­se tai heti varauk­sen yhtey­des­sä lisä­tie­to­ja-koh­das­sa.

Miten toi­mit­te, jos sii­vouk­seen kuluu­kin sel­väs­ti arvioi­tua vähem­män aikaa?

Sil­loin hyvi­täm­me aikae­ro­tuk­sen sel­väl­lä rahal­la eli palau­tam­me asiak­kaal­le sum­man, joka
vas­taa käyt­tä­mät­tä jää­nyt­tä aikaa.

Miten toi­mit­te, jos sii­vouk­seen kuluu­kin sel­väs­ti arvioi­tua vähem­män aikaa?

Sil­loin hyvi­täm­me aikae­ro­tuk­sen sel­väl­lä rahal­la eli palau­tam­me asiak­kaal­le sum­man, joka
vas­taa käyt­tä­mät­tä jää­nyt­tä aikaa.

Miten toi­mit­te, jos sii­vouk­seen kuluu­kin sel­väs­ti arvioi­tua vähem­män aikaa?

Sil­loin hyvi­täm­me aikae­ro­tuk­sen sel­väl­lä rahal­la eli palau­tam­me asiak­kaal­le sum­man, joka
vas­taa käyt­tä­mät­tä jää­nyt­tä aikaa.

Miten toi­mit­te, jos sii­vouk­seen kuluu­kin sel­väs­ti arvioi­tua vähem­män aikaa?

Sil­loin hyvi­täm­me aikae­ro­tuk­sen sel­väl­lä rahal­la eli palau­tam­me asiak­kaal­le sum­man, joka
vas­taa käyt­tä­mät­tä jää­nyt­tä aikaa.

Perus­sii­vouk­sen sisäl­tö

Kaik­ki huo­neet
  • Lat­tioi­den ja mat­to­jen imu­roi­mi­nen.
  • Lat­tioi­den kos­teus­pyyh­ki­mi­nen, jos lat­tia­ma­te­ri­aa­li sel­lai­seen sovel­tuu.
  • Lasi­pin­to­jen ja pei­lien puh­dis­ta­mi­nen.
  • Hyl­ly­jen ja kaap­pien ulko­pin­to­jen puh­dis­ta­mi­nen.
  • Kaik­kien alle 180 cm kor­keu­del­la ole­vien taso­pin­to­jen pöly­pyyh­ki­mi­nen.
  • Ros­ka-astian tyh­jen­tä­mi­nen, puh­dis­ta­mi­nen ja kier­rät­tä­mi­nen.
  • Ovien, oven­pie­lien, oven­kah­vo­jen ja valo­kat­kai­si­mien puh­dis­ta­mi­nen
Keit­tiö
  • Lat­tioi­den ja mat­to­jen imu­roi­mi­nen.
  • Lat­tioi­den kos­teus­pyyh­ki­mi­nen, jos lat­tia­ma­te­ri­aa­li sel­lai­seen sovel­tuu.
  • Lasi­pin­to­jen ja pei­lien puh­dis­ta­mi­nen.
  • Ros­ka-astian tyh­jen­tä­mi­nen, puh­dis­ta­mi­nen ja kier­rät­tä­mi­nen.
  • Pesual­taan puh­dis­ta­mi­nen ja astian­pe­su­ko­neen täyt­tä­mi­nen tai tyh­jen­tä­mi­nen.
  • Jää­kaa­pin, mik­ro­aal­to­uu­nin, pesu­ko­nei­den ja mui­den kodin­ko­nei­den ulkois­ten pin­to­jen puh­dis­ta­mi­nen.
  • Kaik­kien alle 180 cm kor­keu­del­la ole­vien taso­pin­to­jen pöly­pyyh­ki­mi­nen.
Kyl­py­huo­ne
  • Pesual­taan, suih­kun, kyl­py­am­meen ja WC:n puh­dis­ta­mi­nen.
  • Kaik­kien alle 180 cm kor­keu­del­la ole­vien taso­pin­to­jen pöly­pyyh­ki­mi­nen.
  • Lat­tioi­den ja mat­to­jen imu­roi­mi­nen.
  • Lat­tioi­den kos­teus­pyyh­ki­mi­nen, jos lat­tia­ma­te­ri­aa­li sel­lai­seen sovel­tuu.
  • Lasi­pin­to­jen ja pei­lien puh­dis­ta­mi­nen.
  • Ros­ka-astian tyh­jen­tä­mi­nen, puh­dis­ta­mi­nen ja kier­rät­tä­mi­nen.
  • Pesual­taan, suih­kun, kyl­py­am­meen ja WC:n puh­dis­ta­mi­nen.
  • Kaik­kien alle 180 cm kor­keu­del­la ole­vien taso­pin­to­jen pöly­pyyh­ki­mi­nen.
 •  

Koti­ta­lous­vä­hen­nys

Kuu­lu­vat­ko Pes­tian sii­vous­pal­ve­lut koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen pii­riin?

Kaik­ki Pes­tian koti­pal­ve­lut kuu­lu­vat koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen pii­riin, jon­ka suu­ruus on vakio eli 50 pro­sent­tia tila­tun pal­ve­lun hin­nas­ta. Koti­ta­lous­vä­hen­nys on siis puo­let kaik­kien koti­pal­ve­lui­dem­me hin­nois­ta ja se hyvi­te­tään kai­kil­le asiak­kail­le hei­dän hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa vero­tuk­ses­saan aina seu­raa­van vuo­den jou­lu­kuus­sa, kun­han asia­kas vain muis­taa itse hakea sitä.

Pes­tia Oy kuu­luu ennak­ko­pe­rin­tä­re­kis­te­riin, joten sii­vous­pal­ve­lum­me kuu­lu­vat koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen pii­riin. Varauk­se­si yhtey­des­sä ilmoi­tam­me koti­ta­lous­vä­hen­nyk­se­nä saa­ta­van alen­nuk­sen pro­sen­tu­aa­li­sen mää­rän (-50%) koko­nais­hin­nan yhtey­des­sä. Esi­mer­kik­si 35 € ker­ta­sii­vouk­sem­me mak­saa koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen jäl­keen ainoas­taan 17,50 €.

Miten koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä hae­taan?

Voit hakea koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen suo­raan verot­ta­jal­ta. Lisä­tie­toa koti­ta­lous­vä­hen­nyk­ses­tä ja sen hake­mi­ses­ta löy­tyy verot­ta­jan sivul­ta.

Pes­tia yri­tyk­se­nä

Kuin­ka pal­jon palk­kaa sii­voo­jat saa­vat?

Digi­taa­li­sen pal­ve­lun avul­la saa­vu­te­tun tuot­to­pa­ran­nuk­sen ansios­ta Pes­tia pys­tyy mak­sa­maan sii­voo­jal­le parem­paa kor­vaus­ta kun perin­tei­sel­lä toi­min­ta­mal­lil­la. Samal­la pal­ve­lun hin­ta on asiak­kaal­le edul­li­sem­pi. Sii­voo­jat ovat yleen­sä teh­neet sopi­muk­sen kevy­ty­rit­tä­jä­pal­ve­lun kans­sa, joka hoi­taa hei­dän veron­sa ja muut pakol­li­set mak­sut.

Puhu­vat­ko kaik­ki sii­voo­jan­ne täy­del­lis­tä suo­mea?

Käyt­tä­miem­me sii­vousam­mat­ti­lais­ten jou­kos­sa on myös sel­lai­sia hen­ki­löi­tä, jot­ka eivät puhu suo­mea kovin­kaan hyvin. Se ei kui­ten­kaan tar­koi­ta sitä, ettei­vät­kö he oli­si hyviä ja luo­tet­ta­via sii­voo­jia. Tämä sopii hyvin Pes­tian myös arvo­maa­il­maan. Kan­nam­me yhteis­kun­nal­lis­ta vas­tuu­ta myös sii­nä, että haluam­me tar­jo­ta työ­mah­dol­li­suuk­sia myös maa­han­muut­ta­jil­le. Sil­ti luon­nol­li­ses­ti­kin edel­ly­täm­me, että kaik­ki kaut­tam­me työs­ken­te­le­vät sii­vousa­lan ammat­ti­lai­set pys­ty­vät kom­mu­ni­koi­maan asiak­kai­dem­me kans­sa riit­tä­väl­lä tasol­la. Jos eivät suo­mek­si, niin aina­kin englan­nik­si. Pes­tia panos­taa aina  posi­tii­vi­seen asia­kas­ko­ke­muk­seen ja sen täyt­ty­mi­nen on meil­le prio­ri­teet­ti­na kor­keim­mal­la.

Saan­ko antaa palau­tet­ta?

Ilman muu­ta. Olem­me erit­täin kiin­nos­tu­nei­ta asiak­kai­dem­me mie­li­pi­teis­tä ja asia­kas­ko­ke­muk­sis­ta. Palau­tet­ta voit antaa säh­kö­pos­tit­se sekä Face­boo­kis­sa. Käym­me palaut­teet läpi joka viik­ko sisäi­ses­sä ohjaus­pa­la­ve­ris­sam­me, jon­ka avul­la arvioim­me omaa teke­mis­täm­me aktii­vi­ses­ti.

Varauk­sis­ta

Haluan muut­taa tai perua varauk­se­ni. Onko se mah­dol­lis­ta?

Voit mak­sut­ta muut­taa tai koko­naan peruut­taa sii­vouk­se­si 24 tun­tia ennen vara­tun sii­vouk­sen alka­mis­ta. Huo­maat­han, että 24 tun­nin jäl­keen veloi­tam­me muu­tok­sis­ta tai peruu­tuk­ses­ta 35 € (yhden ker­ta­sii­vous tun­nin hin­ta) kulu­jem­me kat­ta­mi­sek­si. Peruu­tus tulee teh­dä asia­kas­pal­ve­luun soit­ta­mal­la tai säh­kö­pos­tit­se.

Miten tilauk­se­ni vah­vis­te­taan?

Tilauk­se­si vah­vis­te­taan säh­kö­pos­tit­se. Lähe­täm­me varaus­vah­vis­tuk­sen rekis­te­röin­ti­vai­hees­sa anta­maa­si säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen välit­tö­mäs­ti varauk­se­si jäl­keen

Mihin anta­man­ne arvio sii­vouk­seen kulu­vas­ta ajas­ta perus­tuu?

Alan ylei­siin käy­tän­töi­hin ja omiin koke­muk­siim­me, jot­ka taas perus­tu­vat lukui­siin teh­tyi­hin sii­vouk­siin sekä asia­kas­ko­ke­muk­siin sii­vouk­sen teke­mi­ses­tä huo­lel­li­ses­ti. Aika-arviom­me on siis aika, jon­ka puit­teis­sa tie­däm­me pys­ty­väm­me par­haa­seen mah­dol­li­seen lop­pu­tu­lok­seen. Aika-arviom­me ansios­ta pys­tym­me anta­maan asiak­kail­lem­me 100 % tyy­ty­väi­syys­ta­kuun pal­ve­lul­lem­me.

Las­ke­taan­ko sii­vouk­sen hin­ta suo­raan neliöi­den mukaan?

Sii­vouk­sen hin­ta las­ke­taan huo­nei­den luku­mää­rän mukaan. Se on help­po ja käy­tän­nöll­li­sem­pi tapa sekä asiak­kaal­le että meil­le.

Onko jokai­nen sii­vous­ker­tan­ne todel­la vakuu­tet­tu?

Kyl­lä. Kat­ta­va vakuu­tuk­sem­me kor­vaa esi­mer­kik­si sii­vouk­sem­me aika­na aiheu­tu­nees­ta vesi­va­hin­gos­ta ker­ty­vät vahin­got. Mah­dol­li­sen vahin­gon sat­tues­sa pyy­däm­me ole­maan yhtey­des­sä asia­kas­pal­ve­lum­me niin pian kuin mah­dol­lis­ta mut­ta vii­meis­tään vii­den vuo­ro­kau­den sisäl­lä sii­vouk­sen ajan­koh­das­ta. Muis­tat­han sil­ti, että vakuu­tuk­sem­me ei, alan yleis­ten käy­tän­tö­jen mukai­ses­ti, kata asiak­kai­dem­me hen­ki­lö­koh­tais­ten arvoe­si­nei­den katoa­mis­ta. Sik­si suo­sit­te­lem­me, että asiak­kaam­me lait­ta­vat arvoe­si­neen­sä ja korun­sa sii­vouk­sen ajak­si tur­val­li­seen paik­kaan. Var­muu­den vuok­si.

Mitä tar­joa­man­ne 100-pro­sent­ti­nen tyy­ty­väi­syys­ta­kuu käy­tän­nös­sä tar­koit­taa?

Jos et ole sii­vouk­seem­me täy­sin tyy­ty­väi­nen, sii­voam­me puu­te­koh­dat uudel­leen. Ilmai­sek­si. Muis­tat­han teh­dä kir­jal­li­sen rekla­maa­tion 24 tun­nin sisäl­lä alku­pe­räi­ses­tä sii­vouk­ses­ta.

Varaa aika käte­väs­ti ver­kos­sa!

100% tyy­ty­väi­syys­ta­kuu

Me emme pel­kää työm­me arvos­te­lua. Jos asiak­kaa­na olet tyy­ty­mä­tön työm­me laa­tuun, tulem­me pai­kan pääl­le ja teem­me työm­me uudes­taan. Mikä­li emme sil­ti­kään pys­ty saa­maan luot­ta­mus­ta­si työm­me laa­dun suh­teen, olem­me val­mii­na myös palaut­ta­maan rahat.

Me uskom­me omaan osaa­mi­seem­me 100 pro­sent­ti­ses­ti. Asiak­kaan luot­ta­mus on meil­le kaik­ki kai­kes­sa.