TIE­TO­SUO­JA­SE­LOS­TE

 

Tämä on hen­ki­lö­tie­to­lain­sää­dän­nön mukai­nen tie­to­suo­ja­se­los­te. Käyt­tä­jä hyväk­syy tämän
tie­to­se­los­teen ehdot käyt­tä­mäl­lä pestia.fi pal­ve­lui­ta. Mikä­li käyt­tä­jä ei hyväk­sy näi­tä
ehto­ja, käyt­tä­jäl­lä ei ole oikeut­ta käyt­tää pestia.fi pal­ve­lui­ta.

 

1. REKIS­TE­RIN­PI­TÄ­JÄ

Pes­tia Oy (jäl­jem­pä­nä ”pestia.fi”)
Y-tun­nus: 2490853-1
Puhe­lin: +358 50 516 1131

2. REKIS­TE­RI­ASIOI­TA HOI­TA­VA HEN­KI­LÖ

Thuy Quynh Enqvist
Puhe­lin: +358 50 516 1131
Säh­kö­pos­ti: asiakaspalvelu@pestia.fi

3. REKIS­TE­RIN NIMI

pestia.fi asiak­kuu­teen ja muu­hun asial­li­seen yhtey­teen perus­tu­va kulut­ta­jien
asia­kas­re­kis­te­ri (”pestia.fi kulut­ta­ja-asia­kas­re­kis­te­ri”)

4. HEN­KI­LÖ­TIE­TO­JEN KÄYT­TÖ­TAR­KOI­TUS

Hen­ki­lö­tie­to­ja käsi­tel­lään asiak­kuu­den ja muu­hun asial­li­seen yhtey­teen liit­ty­vän suh­teen
hoi­ta­mi­seen ja ana­ly­soin­tiin, pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­seen ja per­so­noin­tiin, lii­ke­toi­min­nan
kehit­tä­mi­seen ja suun­nit­te­le­mi­seen sekä mark­ki­noin­tiin, etä­myyn­tiin, mie­li­pi­de- ja
mark­ki­na­tut­ki­muk­siin ja asia­kas­vies­tin­tään, joi­ta voi­daan toteut­taa myös säh­köi­ses­ti ja
koh­den­net­tu­na. Hen­ki­lö­tie­to­ja voi­daan käsi­tel­lä sovel­tu­van lain­sää­dän­nön sal­li­min tavoin
pesti.fi:n ja huo­lel­la valit­tu­jen yhteis­työ­kump­pa­nei­den mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin, mukaan
lukien suo­ra­mark­ki­noin­ti, etä­myyn­ti ja mie­li­pi­de- sekä mark­ki­na­tut­ki­muk­set. Tie­to­jen
luo­vut­ta­mi­nen yhteis­työ­kump­pa­neil­le voi läh­tö­koh­tai­ses­ti tapah­tua vain sel­lai­siin
tar­koi­tuk­siin, jot­ka tuke­vat rekis­te­rin toi­min­ta-aja­tus­ta ja jois­sa tie­to­jen käyt­tö­tar­koi­tus ei ole
yhteen­so­pi­ma­ton pestia.fi:n käyt­tö­tar­koi­tus­ten kans­sa.

5. Rekis­te­rin tie­to­si­säl­tö

Rekis­te­ris­sä voi­daan käsi­tel­lä kai­kis­ta rekis­te­röi­dyis­tä seu­raa­via tie­to­ja:
• etu- ja suku­ni­mi
• yhteys­tie­dot (pos­tio­soi­te, puhe­lin­nu­me­ro, säh­kö­pos­tio­soi­te) • asiak­kuu­den ja/tai asial­li­sen
yhtey­den alka­mis- ja päät­ty­mi­sa­jan­koh­ta sekä -tapa
• suo­ra­mark­ki­noin­ti­lu­vat ja -kiel­lot
• säh­köis­ten pal­ve­lui­den ja sisäl­tö­jen hyö­dyn­tä­mis­tä kos­ke­vat tie­dot (esim. uutis­kir­jei­den
tilaa­mi­nen), rekis­te­röi­dyn selai­men rekis­te­rin­pi­tä­jän pal­ve­li­mel­le lähet­tä­mät tek­ni­set tie­dot
(esim. IP-osoi­te, selain, selain­ver­sio, sivu, jol­ta rekis­te­röi­ty on siir­ty­nyt sivuil­lem­me) sekä
rekis­te­röi­dyn selai­mel­le lähe­te­tyt eväs­teet ja nii­hin liit­ty­vät tie­dot, mikä­li eväs­tei­siin lii­te­tään
hen­ki­lö­tie­to­ja
• mark­ki­noin­tiin ja myyn­ni­ne­dis­tä­mi­seen liit­ty­vät tie­dot, kuten rekis­te­röi­tyyn koh­dis­te­tut
mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­teet ja nii­hin osal­lis­tu­mi­nen (esim. mark­ki­noin­tiar­pa­jai­siin ja –kil­pai­lui­hin
sekä tapah­tu­miin osal­lis­tu­mi­nen)
• asiak­kuu­den ja muun asial­li­sen yhtey­den hoi­ta­mi­seen ja yhtey­den­pi­toon liit­ty­vät tie­dot
(esim. mak­sul­lis­ten tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den osto- ja peruu­tus­tie­dot, mak­sut­to­mien
tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den tilaus­tie­dot, toi­mi­tus­tie­dot, palaut­teet, rekla­maa­tiot
sekä asia­kas­pal­ve­lu­ta­pah­tu­mien tal­tioin­nit, kuten puhe­lut, säh­kö­pos­tit, chat- sekä
teks­ti­vies­tit)
• rekis­te­röi­dyn ilmoit­ta­mat mie­len­kiin­non koh­teet
• syn­ty­mä­ai­ka
• kie­li

• edel­lä yksi­löi­ty­jen tie­to­jen muu­tos­tie­dot Rekis­te­ris­sä voi­daan käsi­tel­lä tuot­teen ja/tai
pal­ve­lun osta­neis­ta yllä lue­tel­tu­jen lisäk­si seu­raa­via tie­to­ja:
• asia­kas­nu­me­ro
• hen­ki­lö­tun­nus
• las­ku­tus- ja perin­tä­tie­dot
Rekis­te­ris­sä voi­daan käsi­tel­lä asia­kas­ti­lin avan­neis­ta yllä lue­tel­tu­jen lisäk­si seu­raa­via tie­to­ja:
• käyt­tä­jä­tun­nus
• sala­sa­na
• nimi­merk­ki
• tun­nis­te­tun käyt­tä­jän pal­ve­luun liit­ty­vät tie­dot, kuten pal­ve­lun omi­nai­suuk­sien käyt­tö­tie­dot

6. SÄÄN­NÖN­MU­KAI­SET TIE­TO­LÄH­TEET

Rekis­te­röi­tyä kos­ke­via hen­ki­lö­tie­to­ja kerä­tään rekis­te­röi­dyl­tä itsel­tään, eri­lai­sis­ta pal­ve­luis­ta,
joi­ta rekis­te­röi­ty käyt­tää (mm. pestia.fi:n verk­ko- ja mobii­li­pal­ve­lut sekä pestia.fi:n
sosi­aa­li­sen median kana­vat) sekä eri­lais­ten mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­den kuten
mark­ki­noin­tiar­pa­jais­ten ja –kil­pai­lu­jen ja tapah­tu­mien yhtey­des­sä. Hen­ki­lö­tie­to­ja voi­daan
kerä­tä ja päi­vit­tää lisäk­si, pestia.fi:n yhteis­työ­kump­pa­nien rekis­te­reis­tä sekä hen­ki­lö­tie­to­ja
kos­ke­via pal­ve­lu­ja tar­joa­vil­ta viran­omai­sil­ta ja yri­tyk­sil­tä.

7. TIE­TO­JEN LUO­VUT­TA­MI­NEN JA SIIR­TÄ­MI­NEN

Tie­to­ja voi­daan rekis­te­rin­pi­tä­jän har­kin­nan perus­teel­la luo­vut­taa kul­loin­kin voi­mas­sao­le­van
lain­sää­dän­nön sal­li­mis­sa ja vel­voit­ta­mis­sa rajois­sa esi­mer­kik­si pestia.fi:n
yhteis­työ­kump­pa­neil­le, jol­lei rekis­te­röi­ty ole kiel­tä­nyt tie­to­jen luo­vut­ta­mis­ta. Tie­to­jen
luo­vut­ta­mi­nen voi läh­tö­koh­tai­ses­ti tapah­tua vain sel­lai­siin tar­koi­tuk­siin, jot­ka tuke­vat
pestia.fi:n asia­kas­re­kis­te­rin toi­min­ta-aja­tus­ta ja jois­sa tie­to­jen käyt­tö­tar­koi­tus ei ole
yhteen­so­pi­ma­ton pestia.fi:n käyt­tö­tar­koi­tus­ten kans­sa.
Tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa myös toi­mi­val­tais­ten viran­omais­ten tai mui­den taho­jen esit­tä­mien
vaa­ti­mus­ten edel­lyt­tä­mäl­lä, voi­mas­sao­le­vaan lain­sää­dän­töön perus­tu­val­la, taval­la, sekä
his­to­rial­lis­ta tai tie­teel­lis­tä tut­ki­mus­ta var­ten edel­lyt­täen, että tie­dot on muu­tet­tu
ei-tun­nis­tet­ta­vis­sa ole­vaan muo­toon.
Tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa yri­tys­jär­jes­te­lyi­den yhtey­des­sä osta­jil­le, mikä­li pestia.fi myy tai
muu­toin jär­jes­te­lee lii­ke­toi­min­taan­sa. Tie­to­ja voi­daan siir­tää rekis­te­rin­pi­tä­jän vali­koi­mil­le
yhteis­työ­kump­pa­neil­le, jot­ka käsit­te­le­vät tie­to­ja rekis­te­rin­pi­tä­jän lukuun, osa­puol­ten väli­sen
yhteis­työ­so­pi­muk­sen perus­teel­la. Täl­löin tie­to­jen käsit­te­li­jäl­lä ei ole oikeut­ta käsi­tel­lä
siir­ret­ty­jä tie­to­ja omaan lukuun­sa, omis­sa hen­ki­lö­re­kis­te­reis­sään. Tie­to­ja ei pää­sään­töi­ses­ti
siir­re­tä Euroo­pan unio­nin jäsen­val­tioi­den alu­een tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­le,
ellei se ole edel­lä hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tuk­sien tai tie­to­jen käsit­te­lyn tek­ni­sen
toteut­ta­mi­sen kan­nal­ta tar­peel­lis­ta, jol­loin tie­to­jen siir­ros­sa nou­da­te­taan
hen­ki­lö­tie­to­lain­sää­dän­nön vaa­ti­muk­sia.

8. REKIS­TE­RIN SUO­JAUS

Säh­köi­ses­ti käsi­tel­tä­vät rekis­te­rin sisäl­tä­mät tie­dot ovat palo­muu­rein, sala­sa­noin ja muin
tie­to­tur­van toi­mia­lal­la ylei­ses­ti hyväk­syt­tä­vin tek­ni­sin kei­noin suo­jat­tu­ja. Manu­aa­li­ses­ti
yllä­pi­det­tä­vät aineis­tot sijait­se­vat tilois­sa, joi­hin on asiat­to­mil­ta pää­sy estet­ty. Ainoas­taan
yksi­löy­dyil­lä rekis­te­rin­pi­tä­jän ja sen toi­mek­sian­nos­ta ja lukuun toi­mi­vien yri­tys­ten
työn­te­ki­jöil­lä on pää­sy rekis­te­rin sisäl­tä­miin tie­toi­hin rekis­te­rin­pi­tä­jän myön­tä­mäl­lä
käyt­tö­oi­keu­del­la.

9. TAR­KAS­TUS-, KIEL­TO- JA KOR­JAUSOI­KEUS

Rekis­te­röi­dyil­lä on hen­ki­lö­tie­to­lain mukai­nen oikeus tar­kas­taa, mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja
rekis­te­riin on tal­le­tet­tu. Tar­kas­tus­pyyn­tö tulee lähet­tää rekis­te­ri­asioi­ta hoi­ta­val­le hen­ki­löl­le ja
sen on olta­va kir­jal­li­nen ja alle­kir­joi­tet­tu. Tar­kas­tus­pyyn­tö voi­daan teh­dä myös
hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti rekis­te­rin­pi­tä­jän luo­na hen­ki­löl­li­syy­den var­men­ta­mal­la. Rekis­te­röi­dyl­lä on
oikeus kiel­tää hän­tä kos­ke­vien tie­to­jen käsit­te­ly ja luo­vut­ta­mi­nen suo­ra­mai­non­taa,
etä­myyn­tiä ja muu­ta suo­ra­mark­ki­noin­tia sekä mark­ki­na- ja mie­li­pi­de­tut­ki­muk­sia var­ten

otta­mal­la yhteyt­tä rekis­te­rin­pi­tä­jään. Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus vaa­tia vir­heel­li­sen tie­don
kor­jaa­mis­ta otta­mal­la yhteys rekis­te­rin­pi­tä­jään.

10. TIE­TO­SUO­JA­SE­LOS­TEEN MUUT­TA­MI­NEN

Pestia.fi kehit­tää lii­ke­toi­min­taan­sa jat­ku­vas­ti ja pidät­tää sik­si oikeu­den muut­taa tätä
tie­to­suo­ja­se­los­tet­ta ilmoit­ta­mal­la sii­tä pal­ve­luis­sa. Muu­tok­set voi­vat perus­tua myös
lain­sää­dän­nön muut­tu­mi­seen. Pestia.fi suo­sit­te­lee rekis­te­röi­ty­jä tutus­tu­maan
tie­to­suo­ja­se­los­teen sisäl­töön sään­nöl­li­ses­ti.