Koti­kor­jaus­pal­ve­lut

Pien- ja kodin­ko­ne­kor­jauk­set

Onko kodis­sa­si rik­kou­tu­nut ruo­hon­leik­ku­ri tai epä­kun­nos­sa ole­va pakas­tin? Tai joku muu pien­ko­ne? Tulem­me pai­kan pääl­le, teem­me ongel­mas­ta arvion ja kor­jaam­me koneet mah­dol­li­suuk­sien mukaan välit­tö­mäs­ti kun­toon. Mikä­li toi­men­pi­de vaa­tii uusien osien hank­ki­mi­sen, veloi­tam­me ja hyväk­sy­täm­me nii­den kus­tan­nuk­sen aina asiak­kaal­la etu­kä­teen ja erik­seen.

Säh­kö­työt

Ammat­tia­sen­ta­jan teke­mät kodin perus­säh­kö­työt hoi­tu­vat kaut­tam­me nopeas­ti ja ammat­ti­mai­ses­ti. Tuom­me asen­ta­jan kotii­si, teem­me tar­vit­ta­vat koti­si säh­kö­asen­nuk­set ja saam­me samal­la vaik­ka uudet lam­put asen­net­tua nopeas­ti.

Pyö­rien ja mopo­jen kor­jaus

Tulem­me pai­kan pääl­le ja kor­jaam­me sekä huol­lam­me pyö­riä sekä mopo­ja asian­tun­te­muk­sel­la koti­pi­hal­la. Tar­vit­ta­vat eril­li­set uudet osat tilaamme/ostamme tar­peen mukaan ja veloi­tam­me niis­tä toteu­tu­neen mukaan kus­tan­nuk­sen erik­seen.

Varaa aika käte­väs­ti ver­kos­sa!

100% tyy­ty­väi­syys­ta­kuu

Me emme pel­kää työm­me arvos­te­lua. Jos asiak­kaa­na olet tyy­ty­mä­tön työm­me laa­tuun, tulem­me pai­kan pääl­le ja teem­me työm­me uudes­taan. Mikä­li emme sil­ti­kään pys­ty saa­maan luot­ta­mus­ta­si työm­me laa­dun suh­teen, olem­me val­mii­na myös palaut­ta­maan rahat.

Me uskom­me omaan osaa­mi­seem­me 100 pro­sent­ti­ses­ti. Asiak­kaan luot­ta­mus on meil­le kaik­ki kai­kes­sa.