Tilaus- ja sopi­museh­dot

 

SOPI­MUS

 

Osa­puo­let

a) Sii­vous­pal­ve­lui­ta sekä mui­ta koti- ja yri­tys­pal­ve­lui­ta tar­joa­va yri­tys tai yrit­tä­jä (jäl­jem­pä­nä “Pal­ve­lu­yri­tys”); ja

 

b) Asia­kas (jäl­jem­pä­nä “Asia­kas”).

 

Pal­ve­lu­yri­tys ja Asia­kas jäl­jem­pä­nä myös yhdes­sä “Sopi­ja­puo­let” ja erik­seen “Sopi­ja­puo­li”.

 

Taus­ta
Pes­tia Oy (Y-tun­nus 2490853-1, jäl­jem­pä­nä ‘Pes­tia’), hal­lin­noi verk­ko­si­vus­tol­la www.pestia.fi - nimis­tä onli­ne-alus­taa, jon­ka kaut­ta Asiak­kaat voi­vat vara­ta ja hal­lin­noi­da sii­vous- sekä mui­ta koti- tai yri­tys­pal­ve­lui­ta sii­vous­pal­ve­lu­ja sekä mui­ta koti- sekä yri­tys­pal­ve­lui­ta tar­joa­vil­ta tahoil­ta.

Pal­ve­lu­yri­tys on itse­näi­nen pal­ve­lun­tar­joa­ja, joka on rekis­te­röi­ty­nyt Pes­tian tar­joa­maan pal­ve­luun tar­koi­tuk­se­naan tar­jo­ta sii­vous­pal­ve­lu­ja asiak­kail­le.

Pes­tia ei tar­joa tai suo­ri­ta itse sii­vous- sekä mui­ta koti- tai yri­tys­pal­ve­lu­ja. Pes­tia hal­lin­noi pestia.fi -nimis­tä onli­ne-alus­taa (sisäl­täen sekä inter­net-pal­ve­lun että myös mobii­liapli­kaa­tiot), jon­ka väli­tyk­sel­lä tämä sopi­mus Sii­vous­yri­tyk­sen ja Asiak­kaan välil­lä on sol­mit­tu. Sii­vous- sekä mui­den koti- ja yri­tys­pal­ve­lui­den välit­tä­jä­nä Pes­tia voi vas­taa­not­taa ja vah­vis­taa Asiak­kaan pyyn­tö­jä koti – ja yri­tys­pal­ve­luun liit­tyen, välit­tää pal­ve­lu­yri­tyk­sen las­ku­ja Asiak­kaal­le sekä välit­tää Asiak­kaan mak­susuo­ri­tuk­sia Sii­vous­yri­tyk­sel­le. Pes­tia toi­mii ainoas­taan välit­tä­jä­nä Sopi­ja­puol­ten välil­lä, eikä se ole vas­tuus­sa kum­mal­le­kaan Sopi­ja­puo­lel­le Sii­vous­pal­ve­lun toteut­ta­mi­ses­ta.

Asia­kas on Onli­ne-alus­taa käyt­täen teh­nyt pal­ve­lu­yri­tyk­sel­le pyyn­nön pal­ve­lun toteut­ta­mi­ses­ta ja pal­ve­lu­yri­tys on suos­tu­nut Asiak­kaan pyyn­töön. Täs­sä Sopi­muk­ses­sa mää­ri­te­tään ehdot, joi­den mukai­ses­ti Pal­ve­lu­yri­tys ja Asia­kas ovat sopi­neet koti- tai yri­tys­pal­ve­lun toteut­ta­mi­ses­ta.

Sopi­ja­puo­let ovat sopi­neet seu­raa­vaa:

 

1 Mää­ri­tel­mät

1.1 Tämän Sopi­muk­sen tul­kin­nas­sa alla ole­vil­la käsit­teil­lä kat­so­taan ole­van sovit­tu täs­sä kap­pa­lees­sa mää­ri­tel­lyt mer­ki­tyk­set, ellei tar­koi­tus­ta eri­lai­ses­ta mer­ki­tyk­ses­tä ole sel­keäs­ti käy­tön yhtey­des­sä osoi­tet­tu.

Sopi­muk­sel­la’ tar­koi­te­taan tätä sopi­mus­ta, sisäl­täen muun muas­sa sopi­muk­seen mah­dol­li­ses­ti sisäl­ty­vät liit­teet, tau­lu­kot ja tilaus­lo­mak­keet, sopi­ja­puol­ten yhtei­sym­mär­ryk­ses­sä edel­lä mai­nit­tui­hin teke­mät muu­tok­set mukaan lukien.

Vara­tul­la Pal­ve­lul­la’ tar­koi­te­taan tilaus­lo­mak­kees­sa mää­ri­tet­tyä sii­vous­pal­ve­lua, jon­ka Pal­ve­lu­yri­tys on sitou­tu­nut suo­rit­ta­maan.

”Pal­ve­luun Vara­tul­la Ajal­la” tar­koi­te­taan tilaus­lo­mak­kees­sa mää­ri­tet­ty­jä koti- tai yri­tys­pal­ve­lu­tun­te­ja, jot­ka Asia­kas on Pal­ve­lu­yri­tyk­sel­tä varan­nut.

Vara­tun Pal­ve­lun Toteu­tus­pai­kal­la’ tar­koi­te­taan tilaus­lo­mak­kees­sa mää­ri­tet­tyä osoi­tet­ta, jos­sa Varat­tu Pal­ve­lu on mää­rä toteut­taa.

Varauk­sel­la’ tar­koi­te­taan tilaus­lo­mak­kees­sa mää­ri­tet­tyä Onli­ne-alus­tal­la teh­tyä koti- tai yri­tys­pal­ve­lua kos­ke­vaa varaus­ta, jos­sa on pal­ve­lun suo­ri­tuk­sel­le mää­ri­tet­ty aika ja Vara­tun Pal­ve­lun Toteu­tus­paik­ka Vara­tul­le Pal­ve­lul­le.

Pal­ve­lu­yri­tyk­sel­lä’ tar­koi­te­taan tilaus­lo­mak­kees­sa pal­ve­lu­yri­tyk­sek­si nimet­tyä hen­ki­löä tai yri­tys­tä.

Sii­vous­tuot­teil­la ja -väli­neil­lä’ tar­koi­te­taan nii­tä sii­vousai­nei­ta, -tuot­tei­ta ja -väli­nei­tä, jot­ka ovat tar­peen Sii­vous­pal­ve­lun tuot­ta­mi­sek­si tehok­kaas­ti.

Pal­ve­lul­la’ tar­koi­te­taan pal­ve­lua, joka koos­tuu tämän Sopi­muk­sen mukai­ses­ti sovi­tuis­ta Pal­ve­lu­yri­tyk­sen Asiak­kaal­le suo­rit­ta­mis­ta koti- tai yri­tys­pal­ve­luis­ta.

Asiak­kaal­la’ tar­koi­te­taan tilaus­lo­mak­kees­sa asiak­kaak­si nimet­tyä hen­ki­löä tai yri­tys­tä.

Tilaus­lo­mak­keel­la’ tar­koi­te­taan Onli­ne-alus­tal­la teh­tyä, Sii­vous­pal­ve­lua kos­ke­vaa varaus­ta jos­sa mää­ri­tel­lään Varat­tu Pal­ve­lu ja joka on erot­ta­ma­ton osa tätä Sopi­mus­ta.

Koko­nais­hin­nal­la’ tar­koi­te­taan tilaus­lo­mak­kees­sa mää­ri­tel­lys­tä Pal­ve­lu­yri­tyk­sen suo­rit­ta­mas­ta koti- tai yri­tys­pal­ve­lus­ta Asiak­kaan mak­set­ta­vak­si tule­vaa koko­nais­hin­taa.

Onli­ne-alus­tal­la’ tar­koi­te­taan www.pestia.fi -nimis­tä sivus­toa sekä tähän liit­ty­viä Pes­tia-mobii­liapli­kaa­tioi­ta.

Pal­ve­lu­mak­sul­la’ tar­koi­te­taan Pes­tian ilmoi­tuk­sen mukais­ta, Koti- tai yri­tys­pal­ve­lus­ta tun­ti­ve­loi­tuk­se­na perit­tä­vää mak­sua (mukaan lukien sovel­let­ta­vat verot).

Käyt­tö­eh­doil­la’ tar­koi­te­taan osoit­tees­sa www.pestia.fi luet­ta­vis­sa ole­via Onli­ne-alus­tan käyt­tö­eh­to­ja.

 

2 Pal­ve­lun toteut­ta­mi­nen

2.1 Asia­kas on varan­nut Vara­tun Pal­ve­lun (Tilaus­lo­makk­keel­la) ja Pal­ve­lu­yri­tys on lupau­tu­nut toteut­ta­maan Vara­tun Pal­ve­lun Tilaus­lo­mak­kees­sa mää­ri­tel­lyl­lä taval­la.

3 Pal­ve­lu­yri­tyk­sen vel­vol­li­suu­det

3.1 Toteut­taes­saan pal­ve­lua Pal­ve­lu­yri­tys on vel­vol­li­nen:

(i) toteut­ta­maan Pal­ve­lun riit­tä­vää huo­lel­li­suut­ta nou­dat­taen;,

(ii) ryh­ty­mään kaik­kiin tar­vit­ta­viin toi­men­pi­tei­siin tur­va­tak­seen Asiak­kaan omai­suut­ta toi­mies­saan Asiak­kaan tilois­sa;

(iii) käyt­tä­mään Pal­ve­luun Vara­tun Ajan tehok­kaas­ti Pal­ve­lun toteut­ta­mi­seen; sekä

(iv) toteut­ta­maan Pal­ve­lun Tilaus­lo­mak­kees­sa mää­ri­tel­lys­sä laa­juu­des­sa.

3.2 Pal­ve­lu kat­so­taan toteu­te­tuk­si ja hyväk­sy­tyk­si tämän Sopi­muk­sen mukai­ses­ti, ellei Asia­kas koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa, kui­ten­kin vii­meis­tään 24 tun­nin kulues­sa Pal­ve­lun toteu­tuk­ses­ta, ilmoi­ta Pes­tial­le (Onli­ne-alus­tan kaut­ta) tyy­ty­mät­tö­myy­ten­sä Pal­ve­lun toteu­tuk­seen.

3.3 Pal­ve­lu­yri­tys käyt­tää Pal­ve­lun toteut­ta­mi­ses­sa muka­naan tuo­mi­aan Sii­vous­tuot­tei­ta ja – väli­nei­tä sekä mui­ta mah­dol­li­sia pal­ve­lu­vä­li­nei­tä, ellei Asia­kas nimen­omai­ses­ti ole halu­tes­saan ilmais­sut hank­ki­van­sa ja tar­joa­van­sa tar­vit­ta­vat Sii­vous­tuot­teet ja -väli­neet sekä mah­dol­li­set muut tar­vit­ta­vat pal­ve­lu­vä­li­neet. Mikä­li Asiak­kaan hank­ki­mat ja tar­joa­mat Sii­vous­tuot­teet ja -väli­neet sekä muut mah­dol­li­ses­ti tar­vit­ta­vat pal­ve­lu­vä­li­neet eivät mah­dol­lis­ta Pal­ve­lun tuot­ta­mis­ta, ei Pal­ve­lu­yri­tys tai Pes­tia ole vas­tuus­sa Vara­tun Pal­ve­lun toteu­tu­mat­ta jää­mi­ses­tä sikä­li kuin Varat­tu Pal­ve­lu on jää­nyt toteut­ta­mat­ta Asiak­kaan toi­mit­ta­mis­ta riit­tä­mät­tö­mis­tä Sii­vous­tuot­teis­ta ja -väli­neis­tä sekä muis­ta mah­dol­li­sis­ta tar­vit­ta­vis­ta väli­neis­tä joh­tuen.

4 Asiak­kaan vel­vol­li­suu­det

4.1 Asiak­kaan on ryh­dyt­tä­vä kaik­kiin tar­vit­ta­viin toi­men­pi­tei­siin luo­dak­seen Pal­ve­lu­yri­tyk­sel­le riit­tä­vät edel­ly­tyk­set Pal­ve­lun tuot­ta­mi­sek­si Varauk­ses­sa mää­ri­tel­lys­sä laa­juu­des­sa.

4.2 Asia­kas on vel­vol­li­nen hank­ki­maan ja tar­joa­maan Pal­ve­lun tuot­ta­mi­seen tar­vit­ta­vat Sii­vous­tuot­teet ja -väli­neet itse, mikä­li hän on Varaus­ta teh­des­sään ilmoit­ta­nut niin teke­vän­sä.

4.3 Asiak­kaan on ryh­dyt­tä­vä kaik­kiin tar­vit­ta­viin toi­men­pi­tei­siin tur­va­tak­seen Sii­vous­yri­tyk­sel­le tur­val­li­nen työym­pä­ris­tö Asiak­kaan tilois­sa.

4.4 Asia­kas tie­dos­taa, että mikä­li useam­pi kuin yksi siivooja/työntekijä on toteut­ta­mas­sa Varat­tua Pal­ve­lua, Pal­ve­luun Varat­tu Aika jae­taan Pal­ve­luun osal­lis­tu­vien hen­ki­löi­den luku­mää­räl­lä.

4.5 Asiak­kaan on ilmoi­tet­ta­va tyy­ty­mät­tö­myy­ten­sä Pes­tial­le 24 tun­nin kulues­sa Pal­ve­luun Vara­tun ajan päät­ty­mi­ses­tä, mikä­li Asia­kas on tyy­ty­mä­tön toteu­te­tun Pal­ve­lun laa­tuun.

4.6 Asiak­kaan on ilmoi­tet­ta­va Pes­tial­le Pal­ve­lu­yri­tyk­sen Asiak­kaan omai­suu­del­le aiheut­ta­mas­ta vahin­gos­ta mah­dol­li­sim­man pian, kui­ten­kin vii­meis­tään seit­se­män (7) päi­vän kulut­tua Pal­ve­lun toteut­ta­mi­ses­ta.

 

5 Mak­sun suo­rit­ta­mi­nen

5.1 Asia­kas antaa suos­tu­muk­sen­sa sii­hen, että Pes­tia las­kut­taa Asia­kas­ta Pal­ve­lu­yri­tyk­sen puo­les­ta Pal­ve­lun toteut­ta­mi­ses­ta Asiak­kaan valit­se­man mak­su­ta­van ja Käyt­tö­eh­to­jen mukai­ses­ti.

5.2 Verk­ko­kau­pan mak­su­vä­lit­tä­jä­nä toi­mii Bam­bo­ra Pay­Form (Pay­byway Oy, y-tun­nus 2486559-4), joka on rekis­te­röi­ty Finans­si­val­von­nan yllä­pi­tä­mään mak­su­lai­tos­re­kis­te­riin. Mak­sa­mi­seen siir­ry­tään Bam­bo­ran verk­ko­pal­ve­lun kaut­ta ja tiliot­teel­la ja las­kul­la mak­sun saa­ja­na näkyy Bam­bo­ra tai Pay­byway Oy. Bam­bo­ra välit­tää mak­sut verk­ko­kaup­pi­aal­le. Mak­sa­mi­nen on tur­val­lis­ta, sil­lä kaik­ki mak­su­ta­pah­tu­maa kos­ke­vat tie­dot väli­te­tään salat­tua yhteyt­tä käyt­täen niin ettei kukaan ulko­puo­li­nen taho näe mak­su­ta­pah­tu­man tie­to­ja.

 

Kaup­pa syn­tyy verk­ko­kau­pan asiak­kaan ja verk­ko­kau­pan pal­ve­lu­yri­tyk­sen välil­le. Verk­ko­kau­pan pal­ve­lu­yri­tyk­sen vas­tuul­la ovat kaik­ki kaup­paan liit­ty­vät vel­voit­teet.

 

Lue lisää Bam­bo­ras­ta: https://www.bambora.com

 

5.3 Mak­su­ta­vat

 

Pay­Form-pal­ve­lun kaut­ta voit mak­saa verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la, lom­pa­kol­la, mak­su­kor­teil­la (credit/debit), las­kul­la tai osa­mak­sul­la. Käy­tet­tä­vis­sä ovat seu­raa­vat mak­su­ta­vat: Osuus­pank­ki, Nor­dea, Dans­ke Bank, Oma Sääs­tö­pank­ki, Sääs­tö­pank­ki, Aktia, Pai­kal­li­so­suus­pan­kit, S-Pank­ki, Han­dels­ban­ken, Ålands­ban­ken, Mobi­le­Pay, Mas­ter­pass, Visa-, Visa Debit-, Visa Elect­ron-, Mas­terCard- ja Debit Mas­terCard -kor­tit, sekä Jous­to ja Mash.

 

Mobi­le­Pay: Voit mak­saa Mobi­le­Pay-lom­pa­kol­la­si mikä­li olet sal­li­nut verk­ko­kau­pois­sa mak­sa­mi­sen sovel­luk­sen ase­tuk­sis­ta. Mobi­le­Pay-lom­pa­kol­la suo­ri­te­tut mak­sut veloi­te­taan lom­pak­koon lii­te­tyl­tä mak­su­kor­til­ta. Mikä­li mak­sun veloit­ta­mi­nen mak­su­kor­til­ta epä­on­nis­tuu, Mobi­le­Pay-lom­pa­kol­la mak­sa­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta verk­ko­kau­pas­sa.

 

Pivo: Käyt­tö­eh­dot ovat tar­jol­la Pivon sivuil­la: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

 

Jous­to: Voit mak­saa Jous­to Las­kul­la tai Osa­mak­sul­la yli 4000 suo­ma­lai­ses­sa verk­ko­kau­pas­sa. Las­kul­la saat 14 vrk mak­suai­kaa (las­ku­tus­mak­su 4,90 eur) ja Osa­mak­sul­la max. 12 kk mak­suai­kaa (las­ku­tus­mak­su 4,90 eur ja kuu­kausi­kor­ko 2,42 %). Lisä­tie­to­ja Jous­tos­ta osoit­tees­sa www.jousto.com

 

Mash: Mash Las­kul­la saat tilaa­ma­si tuot­teet ennen mak­sa­mis­ta ja 45 päi­vää koro­ton­ta mak­suai­kaa. Voit myös halu­tes­sa­si muut­taa las­kun käte­väs­ti osa­mak­suk­si. Mash Osa­mak­sul­la mak­saes­sa­si voit vali­ta itsel­le­si sopi­van mak­sua­jan (3 kk, 6 kk, 9 kk, 12 kk, 18 kk, 24 kk) ja saat tilaa­ma­si tuot­teet ennen mak­sa­mis­ta. Voit myös mil­loin tahan­sa mak­saa koko sum­man ker­ral­la ilman lisä­ku­lu­ja. Mash Las­kun tai Osa­mak­sun voi­vat vali­ta mak­su­ta­vak­si Suo­mes­sa asu­vat, yli 20-vuo­ti­aat asiak­kaat. Mak­su­ta­pa on mah­dol­li­nen 10–10.000 euron ostok­sil­le. Lisä­tie­to­ja Mas­his­ta osoit­tees­sa https://www.mash.com/fi/kuluttajille/hinnasto

 

Mash Finance Oyj:llä on oikeus tar­kas­taa Mash Las­kul­la tai Osa­mak­sul­la mak­sa­van asiak­kaan luot­to- ja osoi­te­tie­dot ja myön­tää tai evä­tä luot­to nii­den perus­teel­la. Mash Finance Oyj (2159120-9) on vuo­des­ta 2007 asti toi­mi­nut suo­ma­lai­nen rahoi­tusa­lan yri­tys.

 

Bam­bo­ra Pay­Form -mak­su­pal­ve­lun yhteys­tie­dot

 

Bam­bo­ra Pay­Form, Pay­byway Oy (Y-tun­nus 2486559-4)

Säh­kö­pos­ti: payform@bambora.com

Puhe­lin: 029 300 5050 (arki­sin klo 9-16)

Pos­tio­soi­te: Laser­ka­tu 6, 53850 Lap­peen­ran­ta

 

Muut mak­su­ta­vat:

 

5.5 Laskuyritykselle.fi:

Yri­tyk­se­si saa las­kun halua­mal­la­si taval­la e-las­ku­na tai säh­kö­pos­tin väli­tyk­sel­lä (.pdf las­ku). Las­kul­la yri­tyk­se­si saa 14 päi­vää mak­suai­kaa. Yri­tyk­se­si voi mää­ri­tel­lä osto­val­tuuk­sia halua­mil­leen työn­te­ki­jöil­le ja hal­lin­noi­da nii­tä hel­pos­ti verk­ko­pal­ve­lun avul­la. Yri­tyk­se­si voi seu­ra­ta teh­ty­jä osto­ja verk­ko­pal­ve­lun väli­tyk­sel­lä. Pal­ve­lun käyt­tö ostos­ten tekoon on mak­su­ton­ta. Lisä­tie­to­ja Laskuyritykselle.fi-palvelusta osoit­tees­sa www.laskuyritykselle.fi.

 

6 Muu­tok­set ja peruu­tuk­set

6.1 Asia­kas voi veloi­tuk­set­ta peruut­taa tai muut­taa Varaus­taan Onli­ne-alus­tan kaut­ta vii­meis­tään 24 tun­tia ennen Varat­tua Pal­ve­lun toteu­tusai­kaa.

6.2 Mikä­li Asia­kas peruut­taa Varauk­sen tai muut­taa sitä myö­hem­min kuin 24 tun­tia ennen Varat­tua Pal­ve­lun toteu­tusai­kaa, peri­tään muu­tok­ses­ta tai peruu­tuk­ses­ta tun­nin Pal­ve­lu­mak­sua vas­taa­va sum­ma.

6.3 Varaus­ta ei voi­da perua tai muut­taa Pal­ve­lun toteu­tuk­sen aika­na.

 

6.4 Asia­kas tie­dos­taa ja suos­tuu sii­hen, että mikä­li alku­pe­räi­nen Pal­ve­lu­yri­tys on jos­tain syys­tä esty­nyt toteut­ta­maan Vara­tun Pal­ve­lun, Pal­ve­lu voi­daan toteut­taa alku­pe­räi­sen Pal­ve­lu­yri­tyk­sen tai Pes­tian valit­se­man toi­sen Pal­ve­lu­yri­tyk­sen toi­mes­ta alku­pe­räi­ses­sä Tilaus­lo­mak­kees­sa mää­ri­tel­lyin ehdoin.

7 Hyvi­tyk­set

7.1 Asiak­kaan olles­sa oikeu­tet­tu hyvi­tyk­seen Pal­ve­lu­yri­tyk­sen sopi­mus­rik­ko­muk­sen joh­dos­ta, on hyvi­tyk­se­nä mak­set­ta­va sum­ma kor­kein­taan Pal­ve­lus­ta todel­li­suu­des­sa mak­se­tun Koko­nais­hin­nan suu­rui­nen.

8 Sopi­muk­sen päät­ty­mi­nen

8.1 Sopi­ja­puo­li voi pur­kaa tämän Sopi­muk­sen välit­tö­mäs­ti, mikä­li toi­nen Sopi­ja­puo­li olen­nai­ses­ti rik­koo tämän Sopi­muk­sen ehto­ja.

8.2 Mikä­li Varaus peru­taan tämän Sopi­muk­sen koh­tien 6.1, 6.2 tai 6.4 mukai­ses­ti, kat­so­taan tämä Sopi­mus päät­ty­neek­si.

8.3 Sopi­muk­sen voi­mas­sao­lo päät­tyy molem­pien Sopi­ja­puol­ten täy­tet­tyä tähän Sopi­muk­seen perus­tu­vat vel­vol­li­suu­ten­sa.

9 Yli­voi­mai­nen este

9.1 Mikä­li Sopi­ja­puo­li on tämän vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien ulko­puo­lel­la ole­van yli­voi­mai­sen esteen vuok­si esty­nyt toteut­ta­mas­ta tähän Sopi­muk­seen perus­tu­vaa vel­vol­li­suut­taan tai este aiheut­taa Sopi­ja­puo­len suo­ri­tuk­ses­sa vii­väs­tyk­sen,

(i) ei täl­lai­ses­ta syys­tä joh­tu­vaa vii­väs­tys­tä pide­tä sopi­mus­rik­ko­muk­se­na;

(ii) Sopi­ja­puo­li ei ole vel­voi­tet­tu kor­vaa­maan täl­lai­sen syyn joh­dos­ta toi­sel­le Sopi­ja­puo­lel­le aiheu­tu­nei­ta vahin­ko­ja; sekä

(iii) Sopi­ja­puo­let sitou­tu­vat yli­voi­mai­seen esteen sat­tues­sa kai­kin kei­noin rajoit­ta­maan ja vähen­tä­mään yli­voi­mai­sen esteen aiheut­ta­mia vahin­ko­ja.

9.2 Yli­voi­mai­se­na estee­nä pide­tään tuli­pa­loa, tul­vaa, onnet­to­muut­ta, työ­sul­kua, lak­koa, mitä tahan­sa työ­selk­kaus­ta, kan­sal­lis­ta kata­stro­fia tai mel­lak­kaa, kan­sal­li­sen lain­sää­dän­tö­eli­men tai muun toi­mi­val­tai­sen tahon anta­man sää­dök­sen toi­meen­pa­noa, sotaa, sodan uhkaa taik­ka kol­man­nes­ta joh­tu­vaa seik­kaa, joka on Sopi­ja­puo­les­ta riip­pu­ma­ton tai muus­ta syys­tä, jota Sopi­ja­puo­li ei ole koh­tuu­del­la ole voi­nut ottaa huo­mioon eikä estää tai voit­taa sen vai­ku­tus­ta.

10 Sopi­muk­sen siir­to

10.1 Sopi­ja­puo­lil­la ei ole oikeut­ta luo­vut­taa ja/tai siir­tää tätä Sopi­mus­ta tai tämän Sopi­muk­sen mukai­sia oikeuk­si­aan ja/tai vel­vol­li­suuk­si­aan kol­man­nel­le osa­puo­lel­le ilman toi­sen Sopi­ja­puo­len etu­kä­teen anta­maa kir­jal­lis­ta suos­tu­mus­ta. Tämän estä­mät­tä Pal­ve­lu­yri­tyk­sel­lä on kui­ten­kin oikeus siir­tää tämän Sopi­muk­sen mukai­set oikeu­ten­sa ja vel­vol­li­suu­ten­sa koko­naan (mut­ta ei osit­tain) toi­sel­le pal­ve­lu­yri­tyk­sel­le, mikä­li se on yli­voi­mai­sen esteen joh­dos­ta esty­nyt suo­rit­ta­maan tämän Sopi­muk­sen mukai­set vel­vol­li­suu­ten­sa tai mikä­li se vii­meis­tään 48 tun­tia ennen Varat­tua Pal­ve­lun toteu­tusai­kaa ilmoit­taa Asiak­kaal­le siir­ros­ta. Täl­löin pal­ve­lu­yri­tys, jol­le on siir­ret­ty tämän Sopi­muk­sen oikeu­det ja vel­vol­li­suu­det, tulee myös tämän Sopi­muk­sen Sopi­ja­puo­lek­si.

11 Muut ehdot

11.1 Kaik­ki muu­tok­set tähän Sopi­muk­seen on teh­tä­vä kir­jal­li­ses­ti ja molem­pien Sopi­ja­puol­ten on ne alle­kir­joi­tet­ta­va.

11.2 Sopi­ja­puo­let tie­dos­ta­vat, että tämä Sopi­mus muo­dos­taa Sopi­ja­puol­ten välil­lä koko asi­aa kos­ke­van sopi­muk­sen, eivät­kä mit­kään muut tar­jouk­set, lupauk­set, sitou­muk­set, ehdot, sopi­muk­set tai muut­kaan doku­men­tit, suul­li­set tai kir­jal­li­set, ole Sopi­ja­puo­lia sito­via eivät­kä osa tätä Sopi­mus­ta.

11.3 Kaik­ki tähän Sopi­muk­seen liit­ty­vät tie­don­an­not, vaa­ti­muk­set ja muu yhtey­den­pi­to Sopi­ja­puol­ten välil­lä tulee teh­dä kir­jal­li­se­na ja osoit­taa toi­sen Sopi­ja­puo­len täs­sä Sopi­muk­ses­sa toi­mit­ta­maan osoit­tee­seen.

11.4 Mikä­li Sopi­muk­sen yksit­täi­nen lause­ke osoit­tau­tuu päte­mät­tö­mäk­si tai toteut­ta­mis­kel­vot­to­mak­si, jää Sopi­mus muil­ta osin voi­maan.

11.5 Tämä Sopi­mus kat­so­taan sol­mi­tun ja tul­leen Sopi­ja­puo­lia sito­vak­si Asiak­kaan hyväk­syes­sä pal­ve­lun Käyt­tö­eh­dot Tilaus­lo­mak­keen lähet­tä­mi­sen yhtey­des­sä Onli­ne-alus­tal­la.

11.6 Sopi­ja­puol­ten voi­daan kat­soa luo­pu­neen tämän Sopi­muk­sen mukai­ses­ta oikeu­des­taan ainoas­taan Sopi­ja­puo­len ilmoit­taes­sa luo­pu­mi­ses­taan kir­jal­li­ses­ti toi­sel­le Sopi­ja­puo­lel­le.

11.7 Toi­sen Sopi­ja­puo­len sopi­mus­rik­ko­muk­seen liit­ty­väs­tä vaa­ti­muk­ses­ta luo­pu­mis­ta ei pide­tä luo­pu­mi­se­na vaa­tia kor­jaus­ta muis­sa sopi­mus­rik­ko­mus­ti­lan­teis­sa.

11.8 Tähän Sopi­muk­seen sovel­le­taan Suo­men lakia. Mah­dol­li­set rii­tai­suu­det käsi­tel­lään Suo­men lain mukaan toi­mi­val­tai­ses­sa tuo­miois­tui­mes­sa.